Apel privind prelungirea termenului de primire

Apel privind prelungirea termenului de primire
Anunț privind prelungirea apelului de primire proiecte nr. 6 pentru
Măsura 1 - Revigorarea turismului și mediului natural local prin investiții care să redea
specificul tradițional al zonei pescărești
Denumire program: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
Prioritate UE: Prioritatea Uniunii Europene 4
Măsura: III.3 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Pescăresc ”Dunărea Dolj”
Nr. apel: 6 cod apel SMIS: POPAM/952/4/1/Art. 63 Punerea în aplicare a strategiilor de
dezvoltare Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)
Măsura din SDL: Măsura 1 - Revigorarea turismului și mediului natural local prin investiții care
redea specificul tradițional al zonei pescărești.
Tipul apelului: competitiv cu termen limită de depunere;
Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 25.06.2021, ora 08.00;
Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 22.07.2021, ora 23:59;
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 929.473,52 lei respectiv, 208.472,24
euro;
Cursul de schimb Euro-Ron: 1 euro = 4,4585 lei conform deciziei DGP AMPOPAM nr.
4/21.01.2019;
Modalitatea de depunere a cererilor de finantare: În cadrul prezentului apel de proiecte,
cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu
semnătură electronică în sistemul MySmis2014, disponibil la adresa web
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.
Valoarea maxima eligibilă aferentă unui proiect: 1.783.400,00 lei (400.000,00 euro);
Valoarea maxima nerambursabilă aferentă unui proiect: 891.700,00 lei (200.000,00 euro);
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 22.292,50 lei respectiv 5.000 euro.
Solicitantul de finanțare trebuie sa îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate
menționate in Ghidul solicitantului, versiunea 4, aferent măsurii. Procedura de verificare a conformității
administrative si eligibilității si procedura de evaluare si selecție sunt afișatae pe site-ul:
www.dunareadolj.ro.
Prin prezentul apel, proiectele care intră sub incidența schemei de minimis nu sunt elegibile.
Orice alte informații se pot solicita la sediul secundar al Asociației GLP ”Dunărea Dolj din
municipiul Calafat, strada Traian, numărul 32; telefon: 0251 230 139; e-mail: office@dunareadolj.ro /
flagdunareadolj@gmail.com.
Avizat,
Manager FLAG ”Dunărea Dolj”
Elena Roxana FLOREA