Anunt lansare apel

0
448
Asociația Grup Local Pescăresc “Dunărea Dolj”
Municipiul Calafat, sat Basarabi, str. Parângului, nr. 7, jud. Dolj
Sediu secundar: str. Traian, nr. 32, Municipiul Calafat, jud. Dolj
Telefon:0767842514 Fax: 0251 230 139
CIF: 36626421
Email: office@dunareadolj.ro
Nr. 2467 / 27.05.2021
Anunț privind lansarea apelurilor de primire proiecte nr. 5 pentru
Măsura 1 Revigorarea turismului și mediului natural local prin investiții care să redea
specificul tradițional al zonei pescărești
Denumire program: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
Prioritate UE: Prioritatea Uniunii Europene 4
Măsura: III.3 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Pescăresc ”Dunărea Dolj”
Nr. apel: 5 cod apel SMIS: POPAM/944/4/1/Art.63 Punerea în aplicare a strategiilor de
dezvoltare-Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)
Măsura din SDL: Măsura 1 – Revigorarea turismului și mediului natural local prin investiții care
să redea specificul tradițional al zonei pescărești.
Tipul apelului: competitiv cu termen limită de depunere;
Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 04.06.2021, ora 09.00;
Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 04.07.2021,ora 23.59;
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 929.473,52 lei respectiv, 208.472,24
euro;
Cursul de schimb Euro-Ron: 1 euro = 4,4585 lei conform deciziei DGP AMPOPAM nr.
4/21.01.2019;
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: În cadrul prezentului apel de proiecte,
cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse si respectiv atașate online
cu semnătura electronica in sistemul MySmis2014, disponibil la adresa web
http://www.fonduriue.ro/mysmis, doar in intervalul menționat mai sus.
Valoarea maxima eligibilă aferentă unui proiect: 1.783.400 lei (400.000,00 euro);
Valoarea maxima nerambursabilă aferentă unui proiect: 891.700,00 lei (200.000,00
euro);
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 22.292,50 lei respectiv 5.000 euro.
Solicitantul de finanțare trebuie sa îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate
menționate in Ghidul solicitantului versiunea 4 aferent măsurii. Procedura de verificare a
conformității administrative si eligibilității si procedura de evaluare si selecție este afișata pe site-
ul: www.dunareadolj.ro.
Prin prezentul apel, proiectele care intra sub incidenta schemei de minimis nu sunt eligibile.
Orice alte informații se pot solicita la sediul secundar al Asociației GLP ”Dunărea Dolj din
Municipiul Calafat, strada Traian, nr. 32, tel. 0351.427.925; e-mail: office@dunareadolj.ro /
flagdunareadolj@gmail.com.
Avizat,
Manager FLAG ”Dunărea Dolj”
Elena Roxana FLOREA